Whistleblowing

1. Způsoby oznamování

  • Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
    Pokud máte podezření, že může docházet k protiprávnímu jednání, máte možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému.Společnost LANIK s.r.o., IČO: 28470991, se sídlem Chrudichromská 2376/17, 680 01 Boskovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71917, pro tuto příležitost zřídila speciální webový formulář dostupný na adrese: legalpartners.cz/lanik, který zajistí, že celý proces bude co nejjednodušší a zároveň dostupný pro kohokoliv.V elektronickém webovém formuláři stačí uvést pouze jméno a příjmení (případně i datum narození), svou emailovou adresu a následně detailně popsat veškeré okolnosti oznamované situace. Následně je potřeba uvést, jakým způsobem jste do oznamované situace zapojeni, jaké důkazy existují na podporu tohoto oznámení a zda jste tyto skutečnosti ohlásili i dalším osobám nebo organizacím.Nakonec uveďte, jakého výsledku chcete svým oznámením dosáhnout.Na Příslušnou osobu se můžete obrátit ústně, a to na telefonní lince Příslušné osoby, která je uvedena níže. V takovém případě se pořídí záznam prostřednictvím webového formuláře, který zaznamená Vaše oznámení. Se záznamem pak budete seznámeni a budete mít možnost se k němu vyjádřit a potvrdit jeho úplnost a správnost.S Příslušnou osobu se lze na žádost domluvit i na osobním podání oznámení.Preferovanou formou a primárním prostředkem k podání oznámení je však webový formulář.Vnitřní oznamovací systém slouží k oznamovaní jakéhokoliv protiprávního jednání, které by pro svou závažnost mohlo být posouzeno jako přestupek, za který by správní orgán mohl uložit pokutu, nebo k oznamování jakéhokoliv protiprávního jednání, které by pro svou závažnost mohlo být dokonce posouzeno i jako trestný čin.
  • Prostřednictvím ministerstva
    Pokud byste z jakéhokoliv důvodu nechtěli podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, máte ze zákona rovněž možnost podat oznámení u Ministerstva spravedlnosti.Zde obdobně platí možnost podání jak písemnou, tak ústní formou. Místo Příslušné osoby je zde sice pověřený zaměstnanec ministerstva, jeho role je však stejná. V tomto případě s Vámi pověřený zaměstnanec pořídí zvukovou nahrávku Vašeho ústního oznámení nebo si na Vás po Vaší žádosti najde čas pro osobní podání. Detaily k tomuto způsobu oznámení najdete na stránkách ministerstva zde.

 

2. Příslušná osoba

Příslušná osoba je osoba, která je speciálně určená a vyškolená na to, aby přijmula a posoudila každé Vaše oznámení. Dle zákona se jedná o zcela nestranného člověka, do jehož činnosti v rámci vyřizování Vašich oznámení společnost LANIK s.r.o. nemůže jakkoliv zasahovat. Můžete mít tedy plnou důvěru v její činnost a nezaujatost.

Funkci příslušné osoby vykonává paní Zuzana Čížková.
Lze se na ni obrátit buďto skrze její telefonní číslo: 516 428 466
nebo skrze emailovou adresu: zuzana.cizkova@lanik.eu

 

3. Osoby nevykonávající práci nebo jinou obdobnou činnost pro společnost LANIK s.r.o.

Společnost LANIK s.r.o. si uvědomuje, že nastávají případy, kdy má ohledně potenciálního protiprávního jednání podezření osoba, která pro společnost nepracuje či pro ni nevykonává žádnou jinou obdobnou činnost. Jelikož si velice vážíme možnosti, kterou přinesl Zákon o ochraně oznamovatelů, a chceme poskytnout maximální součinnost pro oznamování protiprávních jednání, nevylučujeme přijímaní oznámení od osob, které pro společnost LANIK s.r.o. nevykonávají práci či jinou obdobnou činnost, a i tyto osoby tak mohou příslušnou cestou podávat oznámení.