Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“) Upravující vztah mezi

 1. Společností LANIK s.r.o., se sídlem Boskovice, Chrudichromská 2376/17, PSČ 680 01, IČ: 28470991, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 71917, e-mail: info@lanik.eu (dále jen jako „Společnost LANIK“); a
 2. Zákazníky Společnosti LANIK, tedy osobami, které se Společností LANIK vstoupí do jednání ohledně produktů nabízených Společností LANIK za účelem uzavření kupní smlouvy mezi touto osobou jako kupujícím a Společností LANIK jako prodávajícím (dále jen jako „Zákazník“).

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Společnosti LANIK a jejich zákazníků při prodeji a koupi výrobků a služeb. Veškeré dodávky výrobků a služeb jsou prováděny za podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, není-li mezi Společností LANIK a konkrétním zákazníkem dohodnuto jinak.

 

2. Vymezení pojmů

Pro účely těchto VOP mají následující výrazy níže přiřazený význam:

 • Kupní smlouva
  • má význam uvedený v čl. 3.4. těchto VOP
 • Potvrzení objednávky
  • má význam uvedený v čl. 3.2. těchto VOP
 • Produktová dokumentace
  • znamená certifikáty kvality, technickou specifikaci jednotlivých Produktů či jakékoliv jiné dokumenty, z nichž plynou podmínky řádného a bezpečného užívání jednotlivých Produktů, jak jsou tyto rámcově uvedeny v Příloze č. 1 těchto VOP anebo jak budou tyto sděleny Zákazníkovi v rámci sjednávání Kupní smlouvy
 • Produkty
  • znamená (i) pěnokeramické filtry VUKOPOR® v kvalitách A, S, HT, LD; a (ii) výrobky technické keramiky
 • Vyšší moc
  • znamená překážky mající původ na straně třetích osob, jež nastaly nezávisle na vůli Společnosti LANIK a Přepravce a brání v řádném či včasném splnění závazků z Kupní smlouvy
 • Zakázka
  • znamená předmět koupě dle konkrétní Kupní smlouvy, který Společnost LANIK prodává, přepravce přepravuje a za nějž se Zákazník zavázal zaplatit cenu specifikovanou v rámci každé z Kupních smluv

 

3. Uzavření kupní smlouvy

 

3.1 Objednávka/Poptávka:

Zákazník je osobou poptávající u Společnosti LANIK některé z Produktů v určité specifikaci, kvalitě anebo množství, a to buď písemně, emailem, telefonicky nebo jinou prokazatelnou formou. Odesláním poptávky Zákazník projevuje zájem o uzavření kupní smlouvy se Společností LANIK. Toto jednání Zákazníka (jako poptávající osoby), bez ohledu na to, zda je nazváno poptávka, objednávka či jinak, je považováno za vyjádření zájmu Zákazníka o uzavření kupní smlouvy se Společností LANIK.

 

3.2 Návrh kupní smlouvy:

Společnost LANIK po přijetí objednávky podle předchozího odstavce vyhotoví a zašle písemně či na emailovou adresu Zákazníka (z níž byla přijata poptávka) zprávu (příp. dokument) nazvaný Potvrzení objednávky (Order Confirmation) (dále jen „Potvrzení objednávky“), v rámci něhož budou zejména stanoveny:

 • potvrzená (případně nově navržená) specifikace prodávaných Produktů (typ, množství, kvalita, jednotková cena, celková cena);
 • identifikační údaje Společnosti LANIK (jako prodávajícího) a identifikační údaje Zákazníka (jako kupujícího); případně telefonické, faxové či e-mailové spojení;
 • označení příjemce Zakázky a místo doručení Zakázky;
 • číslo účtu a bankovní spojení na Společnost LANIK;
 • platební podmínky, zejména datum splatnosti, celková cena za dodávku Zakázky;
 • způsob dopravy a označení přepravce;
 • datum expedice Zakázky (tj. předání Zakázky přepravci k přepravě);
 • cena za přepravu Zakázky (případně horní hranice předpokládané ceny za přepravu Zakázky prostřednictvím dopravce).

 

3.3 Způsoby akceptace návrhu:

Zákazník, který doposud se Společností LANIK neuzavřel žádnou kupní smlouvu (tj. první zákazník), musí souhlas s návrhem kupní smlouvy v podobě Potvrzení objednávky projevit explicitně buď emailovou nebo jinou písemnou formou. Při realizaci jakékoliv další koupě od Společností LANIK se však má za to, že souhlas Zákazníka s kupní smlouvou, jejíž podstatné znaky jsou obsaženy v Potvrzení objednávky, je dán i tehdy, pokud Zákazník do tří (3) pracovních dnů od přijetí Potvrzení objednávky nezaslal žádné písemné výhrady (dodatky, odchylky nebo jiné změny) Společnosti LANIK.

 

3.4 Uzavření kupní smlouvy:

Pokud (i) Zákazník odsouhlasí údaje uvedené v Potvrzení objednávky do tří (3) pracovních dnů nebo pokud (ii) Společnost LANIK neobdrží do tří (3) pracovních dnů od odeslání Potvrzení objednávky Zákazníkovi žádné písemné výhrady, považuje se Potvrzení objednávky za odsouhlasené a Kupní smlouva (tj. smlouva, jejíž obsah je stanoven v Potvrzení objednávky) mezi Společností LANIK a Zákazníkem za uzavřenou (dále jen „Kupní smlouva“), a to ke čtvrtému (4.) pracovnímu dni po odeslání Potvrzení objednávky. Pokud však do tří (3) pracovních dnů od odeslání Potvrzení objednávky obdrží Společnost LANIK od Zákazníka výhrady, dohodnou se Strany na úpravě smluvních podmínek a vyhotovení nového Potvrzení objednávky; pro akceptaci nově vyhotoveného Potvrzení objednávky a pro uzavření Kupní smlouvy pak platí ustanovení tohoto odstavce obdobně.

 

3.5 Odpovědnost před uzavřením Kupní smlouvy:

Zákazník bere na vědomí, že Společnost LANIK neodpovídá za jakoukoliv škodu, která Zákazníkovi nebo případně třetím stranám vznikla před doručením Zakázky příjemci.

 

3.6 Podmínky Kupní smlouvy:

Není–li v  jednotlivém Potvrzení objednávky stanoveno jinak, sjednávají se s Kupní smlouvou následující ujednání, prohlášení a záruky:

 • Produkty a technická specifikace: Zákazník je řádně obeznámen s Produkty a Produktovou dokumentací.
 • Měna: Měnou, v níž se Kupní smlouva uzavírá, jsou americké dolary (USD), euro (EUR) nebo české koruny (CZK).
 • Přepravce a přepravné: Společnost LANIK se zavazuje, že jako přepravce bude sjednán subjekt s dostatečnými zkušenostmi s vnitrostátní a mezinárodní přepravou, přičemž cena přepravy nebude vyšší nežli bylo uvedeno v Potvrzení objednávky.
 • Povolení k vývozu: Společnost LANIK a přepravce zajistí veškerá povolení nezbytná k vývozu Zakázky na své náklady. Zákazník se zavazuje poskytnout k tomu součinnost, bude-li jí zapotřebí.
 • Povolení k dovozu: Zákazníkovi jsou známa veškerá povolení, která jsou nezbytná k řádnému a včasnému dodání (dovozu) Zakázky; tato povolení již obstaral. Náklady a rizika spjaté s obstaráním těchto povolení nese Zákazník. Zákazník je povinen existenci jakéhokoliv takového nezbytného povolení prokázat Společnosti LANIK kdykoliv na žádost.
  Není-li možné, aby dovozní povolení zajistil svým jménem a na své náklady Zákazník, učiní tak za jeho součinnosti Společnost LANIK. Pro takový případ se však Zákazník zavazuje poskytnout Společnosti LANIK veškerou nezbytnou součinnost a uhradit Společnosti LANIK veškeré náklady s tím související.
  Vyplyne-li pro Zákazníka z dovozního povolení povinnost k vyhotovení, uchovávání či předání jakýchkoliv záznamů, zavazuje se Zákazník chovat a jednat v souladu s (i) takovými povoleními a (i) s právními normami, na jejichž základě bylo povolení vydáno.
 • Expedice: Společnost LANIK se zavazuje, že nejpozději ke dni expedice, jak je uvedeno toto datum na Potvrzení objednávky, předá Přepravci Zakázku společně s Balícím listem (Packing List) obsahujícím informace o balení Zakázky. Vyžádal-li si to Zákazník výslovně předem, předá Společnost LANIK Přepravci zároveň také Osvědčení o jakosti (Quality Certificate) potvrzující, že Zakázka (případně pouze její testovatelné části) byly odzkoušeny a zkompletovány v souladu s Potvrzením objednávky.
 • Předání a převzetí: Povinnost Společnosti LANIK dodat (předat) Zakázku se považuje za řádně splněnou okamžikem předání Zakázky přepravci nejpozději v den expedice. Zákazník se zavazuje zajistit, že Zakázka bude od přepravce řádně převzata. Zákazník je povinen zajistit, že při přejímce od přepravce bude provedena zevní kontrola balení.
 • Daňový doklad: Zákazník se zavazuje řádně a včas uhradit cenu Zakázky dle řádně vystaveného daňového dokladu (Invoice).
 • Výhrada vlastnictví: Zákazník se stane vlastníkem jednotlivých movitých věcí tvořících obsah Zakázky až okamžikem, kdy řádně uhradí Společnosti LANIK cenu za Zakázku uvedenou v daňovém dokladu.

 

4. Odpovědnost za přepravu, za vady a za škodu. Případy porušení

 

4.1 Nebezpečí škody:

Společnost LANIK nese nebezpečí škody na věci (na Zakázce) pouze do okamžiku předání Zakázky přepravci. Od okamžiku předání nese nebezpečí škody na Zakázce přepravce (na tom nic nemění ani skutečnost, že přepravce není přímým smluvním partnerem Zákazníka).

 

4.2 Odpovědnost přepravce:

V případě, že přepravce svojí činností (nebo naopak nečinností) způsobí vznik nároku z odpovědnosti za vady či za škodu, mají Společnost LANIK a Zákazník povinnost k součinnému postupu vůči takovému přepravci.

 

4.3 Vyšší moc:

Společnost LANIK neodpovídá Zákazníkovi za škodu, pokud ke škodě došlo z důvodu zásahu Vyšší moci, který nebylo možno předvídat v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

 

4.4 Omezení odpovědnosti za škodu:

Jakákoliv odpovědnost Společnosti LANIK nebo Zákazníka je v horní výši omezena částkou odpovídající ceně příslušné Zakázky, z níž nebo v souvislosti s níž škoda vznikla.

 

4.5 Případy porušení:

Za případ porušení smluvních závazků se považuje jakékoliv porušení závazků plynoucích z Kupní smlouvy anebo VOP.

 

4.6 Porušení ze strany Zákazníka:

Poruší-li Zákazník jakýkoliv svůj peněžitý závazek plynoucí mu z Kupní smlouvy anebo z těchto VOP, vzniká Společnosti LANIK právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z neuhrazeného peněžitého závazku za každý den prodlení za každé takové porušení povinnosti. Poruší-li Zákazník jakýkoliv svůj jiný než peněžitý závazek plynoucí mu z Kupní smlouvy anebo z těchto VOP, vzniká Společnosti LANIK právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Zakázky, s níž je porušení jiného než peněžitého závazku spojeno. Poruší-li Zákazník jakékoliv ustanovení Kupní smlouvy anebo VOP a tato skutečnost povede na straně Společnosti LANIK ke vzniku škody (skutečná škoda, ušlý zisk, obvyklá škoda, dodatečné náklady na přepravu) nebo ke vzniku nákladů na poradce (právní, daňové, technicky odborné) ve výši přesahující EUR 1.000,- (nebo jeho ekvivalent v příslušné měně), je Zákazník povinen uhradit tyto náklady Společnosti LANIK na její výzvu.

 

4.7 Porušení ze strany Společnosti LANIK:

Bude-li Společnost LANIK v prodlení se splněním jakéhokoliv svého závazku plynoucího z Kupní smlouvy a těchto VOP, vzniká Zákazníkovi právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny Zakázky, s níž je porušení závazku spojeno, za každý den prodlení.

 

4.8

Sjednání práva na smluvní pokutu se nedotýká práva na náhradu škody. Aplikace ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) se vylučuje.

 

5. Rozhodné právo a řešení sporů

 

5.1

Kupní smlouva a tyto VOP, jakož i vztahy Společnosti LANIK a Zákazníka zde výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, konkrétně pak Občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky, přičemž Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Sdělení č. 160/1991 Sb. Federálního ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) se nepoužije.

 

5.2

Veškeré spory, které se mezi Společností LANIK a Zákazníkem nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem podle sídla Společnosti LANIK.

 

6 Ostatní a závěrečná ustanovení

 

6.1 Doručování:

Písemný projev vůle se považuje za uskutečněný a doručený také (i) v případě doručování Zákazníkovi odesláním na obvykle používaná emailová spojení Zákazníka; a (ii) v případě doručování Společnosti LANIK na emailový kontakt uvedený v záhlaví těchto VOP. Oznámení a dokumenty doručované v souladu s těmito VOP budou v jazyce českém nebo anglickém.

 

6.2 Převod, postoupení a započtení:

Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti LANIK postupovat jakékoliv své pohledávky na třetí osobu ani je započítávat na pohledávky Společnosti LANIK vůči Zákazníkovi.

 

6.3 Důvěrnost informací:

Jak Zákazník, tak Společnost LANIK důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, přičemž s výjimkou účetních a daňových dokladů se za důvěrnou obchodní informaci považují veškeré písemnosti a ujednání sdělené Zákazníkovi kdykoliv od uzavření první Kupní smlouvy ve smyslu těchto VOP se Společností LANIK.

 

6.4 Souhlas Zákazníka s VOP:

Nestanoví‑li Kupní smlouva nebo konkrétní Potvrzení objednávky jinak, souhlasí Zákazník s tím, aby se na vztah mezi Společností LANIK a Zákazníkem založený Kupní smlouvu aplikovaly tyto VOP, přičemž tento souhlas se má za projevený již odesláním poptávky ve smyslu odst. 3.1 těchto VOP.

 

6.5 Platnost a účinnost VOP, zveřejnění VOP:

Tyto VOP jsou účinné od 1.6.2016. VOP ruší a v plném rozsahu nahrazují jakákoliv předcházející ujednání mezi Společností LANIK a Zákazníkem. VOP jsou zveřejněny na adrese https://www.lanik.eu.

 

V Boskovicích dne 1.6.2016
LANIK s.r.o.