Integrovaná politika (QMS, EMS, OHSAS, EnMS, GHG, ISMS) společnosti LANIK s.r.o.

Vedení společnosti na základě dlouhodobého podnikatelského záměru a analýzy trhu vyhlašuje integrovanou politiku řízení kvality, životního prostředí, energetického managementu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a systému stanovení a vykazování skleníkových plynů, bere si zodpovědnost za její uskutečnění.

Společnost se zavazuje:

– usilovat o uspokojování požadavků zákazníků nabídkou vysoce kvalitních produktů v požadované sortimentní šíři, technickou pomocí při jejich aplikaci;
– usilovat o to, aby značka společnosti a jejich výrobků byla symbolem vysoké kvality v oboru technické keramiky, současně symbolem společensky uvědomělého zaměstnavatele;
– provozovat individuální obchodní politiku zohledňující subjekt zákazníka, se zaměřením na očekávaný výsledek spolupráce;
– dodržovat legislativní a jiné požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a energetické účinnosti, využívání energie a spotřeby energií ve společnosti;
– na základě analýzy trhu a potřeb zákazníků soustavně pracovat na vývoji nových případně zlepšování stávajících produktů;

Těchto cílů dosáhneme budováním, sledováním a zlepšováním.

SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY
(QMS – Quality management system – ISO 9001)

1) Budováním spokojenosti zákazníků společnosti LANIK s.r.o. kvalitou našich produktů a zdokonalováním poskytované technické podpory a vzájemné spolupráce.
2) Neustálým zdokonalováním systému managementu kvality.
3) Celoživotním odborným vzděláváním zaměstnanců společnosti na všech úrovních, zvyšováním jejich odborné a profesní úrovně.

SYSTÉMU ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU
(EMS – Environmental management system – ISO 14001)

1) Neustálým sledováním stavu znečišťování životního a pracovního prostředí činností společnosti, zmenšováním nebo odstraněním dopadů znečisťování na životní prostředí.
2) Neustálým prohlubováním vědomí svých zaměstnanců o důležitosti ochrany životního prostředí. Zajišťováním periodického školení a systematickým prohlubováním znalostí nutných k ochraně životního prostředí.

SYSTÉMU MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
(SMS – Safety management system – ISO 45001)

1) Neustálým zlepšováním stavu v oblasti BOZP a PO. Zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví.
2) Zaváděním bezpečných pracovních postupů, instrukcí. Nahrazováním stávajících, u kterých praxe prokázala jejich nedokonalost. Pořizováním nových bezpečných strojů a zařízení, případným nahrazováním stávajících méně dokonalých.
3) Soustavným vytvářením povědomí odpovědnosti všech spolupracovníků za svoje vlastní zdraví a také za zdraví osob na pracovišti a jeho okolí.
4) Neustálým odstraňováním nebezpečí a pracovních rizik, pracovních s důrazem na zabraňování vzniku nemoci z povolání. Stanovováním preventivních opatření pro odstranění rizik v oblasti BOZP.
5) Závazek k projednávání s pracovníky a jejich zástupci a jejich spoluúčast na řešení otázek v oblasti BOZP, identifikace nebezpečí, určování bezpečnostních opatření a jejich efektivní zavádění a používání, vyšetřování incidentů a neshod a určování nápravných opatření.

SYSTÉMU ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU
(EnMS – Energy management system – ISO 50001)

1) Zajištění dostupnosti informací a potřebných zdrojů a opatření, která povedou k dosažení záměrů a energetických cílů a zlepšování systému hospodaření s energií.
2) Poskytováním dostatečných zdrojů a informací k dosahování energetických cílů a ukazatelů hospodaření s energií, využíváním příležitostí ke zlepšení hospodaření s energií a provozního řízení ke snížení rizik.
3) Podporou nákupu energeticky úsporných produktů a služeb, přezkoumáváním adekvátních návrhů na zlepšování hospodaření s energií (snižování energetické náročnosti zařízení, procesů i služeb).

SYSTÉMU STANOVENÍ A VYKAZOVÁNÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ
(GHG – Greenhouse gases management system – ISO 14064)

1) Bude vyvíjet úsilí ke zmírňování klimatických změn.
2) Bude pracovat na snížení ročního množství emisí skleníkových plynů a svým působením bude udržovat klimatickou odpovědnost. Tímto přispěje ke zlepšování firemní uhlíkové stopy.
3) Zajistí, aby firemní aktivity, jako je nákup materiálu či přepravní činnosti, byly v souladu se záměry uvedenými v tomto dokumentu.
4) Bude hledat řešení, která povedou ke smysluplným investicím, jejichž důsledkem bude snížení emisí skleníkových plynů.
5) Bude udržovat systém pro roční monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů. Tento systém musí být, je a bude stálý, přesný, transparentní a v souladu se zvoleným standardem ČSN EN ISO 14064-1.
6) Bude jasně informovat o své firemní politice, cílech snižování emisí a o dosaženém snížení.
7) Bude prokazovat snahu vzbudit u svých obchodních partnerů, zákazníků, dodavatelů i zaměstnanců pozitivní přístup vůči životnímu prostředí.

SYSTÉMU ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI
(ISMS – Information security management system – ISO/IEC 27001)

1) Víme, co a proč chráníme.
2) Máme fungující procesy prevence.
3) Umíme reagovat na havárie a kybernetické útoky.
4) Řídíme svoje dodavatele a nakupované služby.
5) Máme zdokumentované procesy kyberbezpečnosti.
6) Kontinuálně se učíme a zlepšujeme.

V Boskovicích, 3. 6. 2024
Ing. Boris Láník