Integrovaná politika (QMS, EMS, OHSAS, EnMS) společnosti LANIK s.r.o.

Vedení společnosti na základě dlouhodobého podnikatelského záměru a analýzy trhu vyhlašuje integrovanou politiku řízení kvality, vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bere si zodpovědnost za její uskutečnění.

Společnost se zavazuje:

 • usilovat o uspokojování požadavků zákazníků nabídkou vysoce kvalitních produktů v požadované sortimentní šíři a technickou pomocí při jejich aplikaci;
 • usilovat o to, aby značka společnosti a jejich výrobků byla symbolem vysoké kvality v oboru technické keramiky a symbolem společensky uvědomělého zaměstnavatele;
 • provozovat individuální obchodní politiku zohledňující subjekt zákazníka a očekávaný výsledek spolupráce;
 • dodržovat legislativní a jiné požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a dalších oblastí;
 • na základě analýzy trhu a potřeb zákazníků soustavně pracovat na vývoji nových a zlepšování stávajících produktů;
 • udržovat si podnikatelskou a ekonomickou nezávislost.

 

Těchto cílů dosáhneme budováním, sledováním a zlepšováním:

 

SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY (QMS)

 1. Budováním spokojenosti zákazníků společnosti LANIK s.r.o. kvalitou našich produktů a zdokonalováním poskytované technické podpory a vzájemné spolupráce.
 2. Neustálým zdokonalováním systému managementu kvality.
 3. Celoživotním odborným vzděláváním zaměstnanců společnosti na všech úrovních, zvyšováním jejich odborné a profesní úrovně.

 

SYSTÉMU ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU (EMS)

 1. Neustálým sledováním stavu znečišťování životního a pracovního prostředí činností společnosti a zmenšováním nebo odstraněním dopadů znečisťování na životní prostředí.
 2. Neustálým prohlubováním vědomí svých zaměstnanců o důležitosti ochrany životního prostředí. Zajišťováním periodického školení a systematickým prohlubováním znalostí nutných k ochraně životního prostředí.

 

SYSTÉMU MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (SMS)

 1. Neustálým zlepšováním stavu v oblasti BOZP a PO.
 2. Zaváděním bezpečných pracovních postupů a instrukcí a nahrazováním stávajících, u kterých praxe prokázala jejich nedokonalost. Pořizováním nových bezpečných strojů a zařízení a případným nahrazováním stávajících méně dokonalých.
 3. Soustavným vytvářením povědomí odpovědnosti všech spolupracovníků za svoje vlastní zdraví a také za zdraví osob na pracovišti a jeho okolí.
 4. Neustálým odstraňováním pracovních rizik, pracovních úrazů a zabraňováním vzniku nemoci z povolání. Stanovováním preventivních opatření pro odstranění rizik v oblasti BOZP.

 

SYSTÉMU ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU (EnMS)

 1. Děláním takových kroků a opatření, která povedou ke snižování energetické náročnosti v celém výrobním procesu.
 2. Poskytováním dostatečných zdrojů a informací k dosahování stanovených cílů a cílových hodnot ve vztahu k energetickým úsporám napříč společností.
 3. Podporou nákupu energeticky úsporných produktů a služeb a přezkoumáváním adekvátních návrhů na snižování energetické náročnosti zařízení, procesů i služeb.

 

v Boskovicích, 14. 7. 2017
Ing. Igor Láník ml.