Integrovaná politika (QMS, EMS, OHSAS, EnMS) společnosti LANIK s.r.o.

Vedení společnosti na základě dlouhodobého podnikatelského záměru a analýzy trhu vyhlašuje integrovanou politiku řízení kvality, životního prostředí, energetického managementu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a bere si zodpovědnost za její uskutečnění.

Společnost se zavazuje:

– usilovat o uspokojování požadavků zákazníků nabídkou vysoce kvalitních produktů v požadované sortimentní šíři, technickou pomocí při jejich aplikaci;
– usilovat o to, aby značka společnosti a jejich výrobků byla symbolem vysoké kvality v oboru technické keramiky, současně symbolem společensky uvědomělého zaměstnavatele;
– provozovat individuální obchodní politiku zohledňující subjekt zákazníka, se zaměřením na očekávaný výsledek spolupráce;
– dodržovat legislativní a jiné požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a energetické účinnosti, využívání energie a spotřeby energií ve společnosti;
– na základě analýzy trhu a potřeb zákazníků soustavně pracovat na vývoji nových případně zlepšování stávajících produktů;

Těchto cílů dosáhneme budováním, sledováním a zlepšováním.

 

SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY
(QMS – Quality management system – ISO 9001)

 

1) Budováním spokojenosti zákazníků společnosti LANIK s.r.o. kvalitou našich produktů a zdokonalováním poskytované technické podpory a vzájemné spolupráce.
2) Neustálým zdokonalováním systému managementu kvality.
3) Celoživotním odborným vzděláváním zaměstnanců společnosti na všech úrovních, zvyšováním jejich odborné a profesní úrovně

 

SYSTÉMU ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU
(EMS – Environmental management system – ISO 14001)

 

1) Neustálým sledováním stavu znečišťování životního a pracovního prostředí činností společnosti, zmenšováním nebo odstraněním dopadů znečisťování na životní prostředí.
2) Neustálým prohlubováním vědomí svých zaměstnanců o důležitosti ochrany životního prostředí. Zajišťováním periodického školení a systematickým prohlubováním znalostí nutných k ochraně životního prostředí.

 

SYSTÉMU MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
(SMS – Safety management system – ISO 45001)

 

1) Neustálým zlepšováním stavu v oblasti BOZP a PO. Zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví.
2) Zaváděním bezpečných pracovních postupů, instrukcí. Nahrazováním stávajících, u kterých praxe prokázala jejich nedokonalost. Pořizováním nových bezpečných strojů a zařízení, případným nahrazováním stávajících méně dokonalých.
3) Soustavným vytvářením povědomí odpovědnosti všech spolupracovníků za svoje vlastní zdraví a také za zdraví osob na pracovišti a jeho okolí.
4) Neustálým odstraňováním nebezpečí a pracovních rizik, pracovních s důrazem na zabraňování vzniku nemoci z povolání. Stanovováním preventivních opatření pro odstranění rizik v oblasti BOZP.
5) Závazek k projednávání s pracovníky a jejich zástupci a jejich spoluúčast na řešení otázek v oblasti BOZP, identifikace nebezpečí, určování bezpečnostních opatření a jejich efektivní zavádění a používání, vyšetřování incidentů a neshod a určování nápravných opatření.

 

SYSTÉMU ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU
(EnMS – Energy management system – ISO 50001)

 

1) Zajištění dostupnosti informací a potřebných zdrojů a opatření, která povedou k dosažení záměrů a energetických cílů a zlepšování systému hospodaření s energií.
2) Poskytováním dostatečných zdrojů a informací k dosahování energetických cílů a ukazatelů hospodaření s energií, využíváním příležitostí ke zlepšení hospodaření s energií a provozního řízení ke snížení rizik.
3) Podporou nákupu energeticky úsporných produktů a služeb, přezkoumáváním adekvátních návrhů na zlepšování hospodaření s energií (snižování energetické náročnosti zařízení, procesů i služeb).

 

v Boskovicích, 19. 5. 2020
Ing. Igor Láník ml.